Mali Destekler

2015 yılı mali destek programı hakkında bilgi almak için tıklayınız

 

Özel Sektöre Yönelik Destekler

1.Doğrudan Finansman Desteği (Proje Teklif Çağrısı Yöntemi)

Ajans, belirli dönemler itibarıyla planlanan destek programları kapsamında,  proje teklif çağrısı yöntemiyle mali destek sağlayabilir. Başvuru koşulları, öncelik ve amaçları, proje destek miktarlarının alt ve üst sınırları proje çağrı süreciyle yayınlanan Başvuru Rehberinde belirtilir. Bu çağrı kapsamında Ajansa başvuruda bulunan ve başvurusu olumlu sonuçlanan yararlanıcıların projelerine %50 oranında hibe niteliğinde geri ödemesiz mali destek sağlanır. Söz konusu hibe, KOBİ vasfını haiz, bünyesinde 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 40 milyon Türk Lira'sını aşmayan işletmeleri kapsamaktadır. Proje süresi ise en fazla 1 yıl olarak belirlenmiştir.

2.Faiz Desteği

Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.

3.Faizsiz Kredi Desteği

Ajans tarafından, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesine imkân veren karşılıksız yardımdır.

Önceki Sayfa